מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר מרפא לפצע woundhomecare.co.il אתר לשירות טיפול בפצעים של חברת אר-קיור מדיקל הכולל אחיות ורופאים מומחים לטיפול בפצעים.

"מדיניות הפרטיות" של האתר, המובאת להלן, תבהיר לך את האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע שנאסף ושאתה עשוי למסור לנו במהלך השימוש באתר.
בטרם השימוש באתר ו/או מסירת מידע באמצעות האתר אנא ודאו שקראתם את כל תנאי "מדיניות הפרטיות" של האתר.
אתר זה נועד לשימוש תושבי ישראל בלבד.

הסכמה

בעצם השימוש והגלישה באתר הינך מקבל על עצמך את תנאי "מדיניות הפרטיות" של האתר באופן שהדבר יחשב כהסכמה מצדך, לכל דבר ועניין, לכל התנאים המפורטים במסמך זה. כל מסירת מידע לאתר זה כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאי "מדיניות הפרטיות" שבמסמך זה.

קטינים

יש לציין כי אתר זה אינו מיועד לקטינים אלא מיועד אך ורק לשימוש בוגרים בגיל 18 ומעלה, בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר ולהוראות כל דין. אנו לא נאסוף במודע מידע שיימסר לנו מגולשים בקבוצת גילאים זו. אנו ממליצים להורים לשוחח עם ילדיהם על הרגלי השימוש ומסירת המידע שלהם באינטרנט.

מסירת מידע פעילה

כמו באתרים רבים, בדפים מסוימים באתר ייתכן ותתבקש למסור פרטים מזהים (שם, מען ודרכי התקשרות) על מנת לקבל עדכונים שוטפים לגבי המוצרים המפורסמים באתר.
כמו כן, חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך וכשירותים מסוימים תתבקשו אף למסור מידע הנוגע למצבכם הרפואי.
השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להשתמש בשירות. במידה והחלטת למלא את הפרטים ואו למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ולא תהיה לך כל טענה ואו תביעה נגד בעלת האתר ו/או מחזיקת האתר בקשר לכך.
באפשרותך לבקש מחברת אר-קיור מדיקל בע"מ, בכל שלב שהוא, למחוק את פרטיך מהרשימה ולהפסיק לשלוח אליך עדכונים או מידע שביקשת לקבל. במקרה כאמור, יפעלו אר-קיור מדיקל בע"מ ומחזיקת האתר בהתאם להוראות הדין לעניין זה.

מאגר מידע

הנתונים שתמסור בעת השימוש באתר ו/או בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של בעלת האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

מסירת מידע לצד שלישי

בעלת האתר ומחזיקת האתר, לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה שבו תיתן הסכמה מפורשת לכך.
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי השימוש בשירותים אשר האתר מפעיל ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עם האתר פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או המהוות ניסיון לבצע פעולות כאלה;
אם בעלת האתר תידרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעלת ו/או מחזיקת האתר.
אם בעלת האתר תקים אתרים נוספים ו/או במקרה ובעלת האתר תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של אתר אחר שבבעלותה היא תהיה זכאית להעביר לאתר החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר זה או כל מידע סטטיסטי שבידיה, והכל בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו.

עיון במידע

הינך זכאי לעיין בעצמך או על ידי בא-כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך, במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם מצאת כי המידע שנאגר לגביך המוחזק במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במקרה כאמור בעלת האתר והמחזיקה באתר יפעלו בהתאם להוראות הדין. "

מסירת מידע פאסיבית

במהלך הגלישה באתר אינטרנט, מידע מסוים יכול להיאסף באופן פאסיבי (כלומר, להיאסף מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) בעזרת כלים וטכנולוגיות כגון איסוף כתובות IP (Internet Protocols Addresses),   עוגיות (Cookies), תגי אינטרנט ואיסוף מידע אודות הרגלי גלישה.
באתר זה אנו משתמשים באיסוף כתובות IP. כתובת IP היא מספר המוצמד למחשב שלך על ידי ספק האינטרנט שלך על מנת שתוכל להתחבר לאינטרנט, ונחשבת, ככלל, למידע לא מזהה מאחר ובמרבית המקרים כתובת ה-IP דינמית (משתנה בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט באמצעות המחשב שלך) להבדיל מסטטית (קבועה וייחודית למחשב מסוים). אנו משתמשים בכתובת ה – IP שלך על מנת לאבחן בעיות בשרתים שלנו, לדווח על מידע שהצטבר, קביעת המסלול המהיר ביותר שעל המחשב שלך להשתמש בו לצורך התחברות לאתר שלנו ולצורך ניהול ושיפור האתר.

"עוגיות" (Cookies)

"עוגיה" (Cookie)  היא קובץ מידע קטן שהאתר שולח לדפדפן שלך (web browser) העוזר לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך – המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.
אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.
"עוגיה זמנית" (Session Cookies)  היא "עוגיה" אשר תמחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את חלון הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי.
באתר זה אנו משתמשים ב"עוגיות זמניות".
"עוגיות קבועות"   (Persistent Cookies) הן "עוגיות" קבועות יותר הממוקמות בדיסק הקשיח במחשב שלך ונשארות שם עד למחיקתן על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למספר מטרות כמו למשל לשליפת מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר שלנו, ומסייע לקבוע אילו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה אתר זה משתמש ב"עוגיות קבועות".

תגי אינטרנט ( Internet tags)

המדובר בקבצים קטנים יותר מ"עוגיות" (המוכרים גם בשמות
single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs ו – 1-by-1 GIFs) המספקים מידע לשרתי האתר כגון כתובת ה-IP וסוג הדפדפן המאפיינים את מחשב המשתמש.
אנו לא משתמשים בתגי אינטרנט באתר זה.
מידע אודות הרגלי גלישה (“Navigational Data”) (מידע “log files”, “server logs”, ו – “clickstream”)
משמש לניהול המערכת, לשיפור תוכן האתר, למטרות מחקר שוק ולצורך העברת המידע למבקרים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה . אנו עושים שימוש במידע אודות הרגלי גלישה.

שימוש וגילוי המידע

למעט במקרים בהם יצוין אחרת, אנו עשויים להשתמש במידע שנאסוף כאמור לעיל, לשיפור תוכן האתר, להתאמת האתר להעדפותיך, להעברת מידע לידיעתך (רק אם ביקשת זאת במפורש), ולצורכי מחקר ושיווק שלנו ולמטרות המפורטות במסמך "מדיניות הפרטיות" דנן.

קישוריות לאתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישוריות והפניות לאתרי אינטרנט אחרים. לתשומת ליבך, אתרים אלו אינם תחת שליטתנו ובכל מקרה אין מדיניות הפרטיות של האתר חלה על אתרים אלו. אנו ממליצים לך לעיין בקפידה במדיניות הפרטיות של כל אתר אינטרנט בו אתה מבקר.

תנאים נוספים

השימוש שתבצע באתר זה כפוף להבהרה המשפטית שלנו ולתנאי השימוש באתר.

כיצד ליצור עמנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי האמור במסמך מדיניות הפרטיות הנ"ל אנא צור עימנו קשר לכתובת:info@woundhomecare.co.il

שינוי פרטיך

בנוסף, במידה וברצונך לשנות את פרטיך (שם, מען ודרכי התקשרות) שמסרת לנו לצורך קבלת עדכונים שוטפים על המוצרים המפורסמים באתר, אנא העבר לנו את פרטיך המעודכנים באמצעות טופס צור קשר

שינויים במדיניות הפרטיות

חברת אר-קיור מדיקל בע"מ באמצעות שירות מרפא לפצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שבאתר זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם יבוצעו שינויים כאמור אלה יפורסמו בעמוד זה באתר. אנא בדקו מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות העדכנית, במיוחד לפני שתמסור מידע מזהה באמצעות האתר. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ביום 07.10.18

אמצעי הגנה

אנו נוקטים אמצעים סבירים להגנה על מידע מזוהה שתמסור לנו דרך האתר, מפני אובדן, שימוש ו/או שינוי ו/או חשיפה בלתי מורשים. יחד עם זאת, עליך לזכור ששימוש באתרי אינטרנט לעולם אינו מבטיח הגנה של 100%. במיוחד, הודעות דוא"ל שמועברות מהמחשב שלך לאתר יכול ואינן בטוחות ומשכך עליך לשקול בזהירות בטרם קבלת החלטה לגבי הנתונים והמידע שבכוונתך להעביר לאתר. כמו כן, במידה והינך משתמש במספרי גישה, מספרי זיהוי או סיסמאות, באחריותך לדאוג לאבטחתן.

אודות - מרפא לפצע

צרו קשר

שיחת ייעוץ טלפונית חינם

    הלקוחות שלנו
    נגישות
    WhatsApp chat